POVINNOSTI A PRÁVOMOC ROZHODCOV

 

Systém dvoch rozhodcov

Rozhodcovia zodpovedajú za celé stretnutie, riadia funkcionárov stretnutia a hráčov a v prípade akéhokoľvek sporu je ich rozhodnutie konečné.

 

Povinnosti hlavného rozhodcu

Hlavný rozhodcovia hre sú dvaja a všeobecne zodpovedajú za celé stretnutie, riadia funkcionárov stretnutia mimo hracej plochy a hráčov a ich rozhodnutia v prípade akéhokoľvek sporu sú konečné.

Rozhodca na zápas musí prísť ustrojený -  dres obuv a píšťalka,

Nenastúpenie rozhodcu na zápas bez ospravedlnenia je pokutovane odobratím 3 bodov s celkovej tabuľky mužstva s ktorého mal byť rozhodca.

 

Povinnosti zapisovateľa

Ma za úlohu merať čas stretnutia, merať čas vylúčenia, zapisovať góly a nahrávky hráčov do zápisu o stretnutí.

Ak zapisovateľ nedôjde bez ospravedlnenia 10 minút pred začiatkom zápasu (to neplatí ak si sám zabezpečí náhradu za seba, ktorá ten čas do drží) bude udelený trest mužstvu s ktorého mal byt zapisovateľ odobratím 3 bodov s tabuľky.

 

Povinnosti rozhodcov a zapisovateľa pre stretnutím

Rozhodcovia a zapisovateľ musia byť na ihrisku 10 minút pred začiatkom stretnutia. Musia riadne skontrolovať súpisky hráčov, ktorý došli na stretnutie. Musia zvolať družstvá na hracej ploche, aby v určenom čase začali stretnutie.

 

Povinnosti rozhodcov a zapisovateľa počas stretnutia

Rozhodcovia musia ukladať a zapisovateľovi oznamovať také tresty, ktoré za priestupky predpisujú pravidlá. Musia prerušiť hru pri akomkoľvek inom porušení pravidiel. Musia uznávať dosiahnuté góly. Zapisovateľovi musia oznámiť meno alebo číslo hráča, ktorý dosiahol gól a hráčov, ktorí mali na góle asistenciu. Pri najbližšom prerušení hry musia nechať obecenstvu vyhlásiť dôvod neuznania gólu.

 

Povinnosti rozhodcov a zapisovateľa po stretnutí

Ihneď po skončení stretnutia vyžiadajú Zápis o stretnutí, skontrolujú ho a podpíšu a potom

ho doručia organizátorovi ligy, ktorý musí obsahovať: názvy družstiev v stretnutí, výsledok stretnutia, výsledky jednotlivých tretín, strelci gólov

Pre riadiaci orgán musia ihneď po stretnutí v zápise opísať všetky podrobnosti týkajúce sa: osobných trestov, osobných trestov do konca stretnutia, trestov v hre.

 

Právomoc rozhodcu

Rozhodca môže zakázať nastúpiť na zápas hráčovi, ktorý je zjavne pod vplyvom alkoholu. Kde kapitán mužstvá s ktorého je taký hráč je povinný zabrániť mu nastúpiť na hraciu plochu ak to tak neurobí rozhodca môže ukončiť zápas a to mužstvo prehráva kontumačné.