PRAVIDLA HRY

 

DRUŽSTVÁ, HRÁČI A VÝSTROJ

 

Hráči v dresoch

Vedúci mužstva pred stretnutím poskytne rozhodcovi alebo zapisovateľovi

zoznam mien a čísel hráčov a brankárov, vrátane mien kapitána a náhradného kapitána.

Každé družstvo môže mať najviac: 25 hráčov.

 

Kapitán mužstva

Každé mužstvo musí určiť kapitána a náhradného kapitána. Na viditeľnom mieste na prednej strane dresu musí mať kapitán písmeno „C“ a náhradný kapitán písmeno „A“, alebo mať kapitánsku pásku na rukáve. Len takto označení hráči, ak nie sú potrestaní, majú na hracej ploche právo diskutovať s hlavným rozhodcom o výklade pravidiel súvisiacich s priebehom hry.

Dôležité: Protest proti uloženiu trestu sa nepovažuje za žiadosť o výklad pravidiel  a trestá sa menším trestom.

 

Výstroj

Hráči musia mať hokejky, dresy a  ochranný výstroj podľa vlastného uváženia. Hráčom sa odporúča používať chránič zubov, holenné chrániče a rukavice.

 

Hráčska obuv

Hráči musia mať športovú obuv. Používanie akejkoľvek obuvi, ktorá môže spôsobiť zranenie je zakázané.

 

Hráčska hokejka

Hokejky musia byť vyrobené z dreva alebo iného schváleného materiálu , ako je hliník alebo plast. Nesmú byť na nich nijaké výčnelky a nesmú mať nijaké ostré hrany. Na ktoromkoľvek mieste môžu byť omotané farebnou lepiacou nesvetielkujúcou páskou.

 

Brankársky vystroj

Celý brankársky výstroj, okrem obuvi a hokejky, musí byť skonštruovaný tak, aby chránil hlavu a telo, a nesmie obsahovať nijaké časti odevu alebo iné pomôcky, ktoré by brankárovi poskytli nedovolenú pomoc pri ochrane bránky.

 

Dresy

Všetci hráči družstva musia byť jednotne vystrojení dresmi. Dresy sa musia nosiť zvonku na nohaviciach.

Každý hráč musí mať na zadnej časti dresu číslo čísla môžu byť iba od 1 do 99. Čísla na rukávoch dresov nie sú povinné. Hráčovi bez viditeľného čísla na drese, nebude umožnené nastúpiť na zápas.

 

Loptička

Loptička má spravidla oranžovú farbu a musí byť vyrobená z plastovej hmoty alebo z iného materiálu schváleného ISBHF.

 

PRAVIDLÁ HRY

 

Hráči v hre

Počet hráčov v hre je 4+1.

Minimálny počet hráčov za tým pri oslabení je 2+1.

Počet hráčov v predĺžení 3+1.

 

Začiatok stretnutia a tretín

Stretnutie sa musí začať v stanovenom čase vhadzovaním na strednom bode na vhadzovanie. Rovnako sa vhadzuje na začiatku všetkých tretín a predĺženia. Družstvá si musia vymeniť strany  v každej nasledujúcej tretine a predĺžení.

 

Striedanie hráčov a brankárov

Pri splnení podmienok uvedených v tejto časti možno striedať hráčov a brankárov kedykoľvek počas hry alebo počas prerušenia hry.  Ak počas striedania hráč vstupujúci do hry hrá s loptičkou alebo má akýkoľvek fyzický kontakt so súperom, pričom odchádzajúci hráč je ešte na hracej ploche, musí nasledovať  trest. Menší trest pre hráčsku lavicu za príliš veľa hráčov na hracej ploche  Ak počas striedania hráč vstupujúci alebo hráč odchádzajúci z hry sa dotkne loptičky náhodne a neúmyselne, hra sa nepreruší a trest sa neuloží.

 

Zranení hráči

Ak je hráč zranený a nemôže pokračovať v hre alebo odísť na hráčsku lavicu, hra pokračuje dovtedy, kým jeho družstvo nezíska loptičku. Hra sa preruší, ak družstvo, ktoré nemá zraneného hráča, dokončí akciu alebo počas akcie v strednom pásme smeruje prihrávka hráča k svojej bránke. Hra sa nepreruší, ak družstvo zraneného hráča má možnosť dosiahnuť gól. Ak hráč, je zranený alebo prinútený opustiť hraciu plochu počas stretnutia, môže odísť a byť nahradený náhradníkom, ale hra musí pokračovať bez toho, aby družstvá opustili hraciu plochu.  Ak je zrejmé, že hráč utrpel vážne zranenie, hlavný rozhodca  musí ihneď prerušiť hru.

 

Zranený brankár

Ak sa brankár zraní a nevie pokračovať v hre, musí byť vystriedaný náhradným brankárom. Družstvo musí dostať desať minút na preoblečenie iného hráča do brankárskeho výstroja.

 

Hrací čas

Stretnutie musí pozostávať z troch 15-minútových tretín čistého času a dvoch 5-10 minútových prestávok. Družstvá si po každej tretine musia vymeniť strany a striedačky. Hrací čas plynie od momentu vhodenia loptičky a musí sa zastaviť po zapískaní.

 

Predĺženie

V  stretnutí, v ktorom musí byť víťaz, sa pokračuje predĺžením trvajúcim 5 minút čistého času, počas ktorého sa hrá na «náhle víťazstvo». Ak ani jedno z družstiev nedosiahne gól, na určenie víťaza stretnutia sa uplatnia samostatné nájazdy v počte 5 pre každé mužstvo.

Počet hráčov v predĺžení 3+1.

 

Oddychový čas

Každé družstvo si môže počas riadneho hracieho času alebo počas predĺženia vyžiadať jeden 60-sekundový oddychový čas. O oddychový čas môže počas prerušenia hry požiadať hlavného rozhodcu ľubovoľný hráč určený trénerom. Hlavný rozhodca musí oznámiť oddychový čas zapisovateľovi. Hráči a brankári obidvoch družstiev, okrem potrestaných hráčov, môžu prísť k svojim hráčskym laviciam. Družstvá si nemôžu vziať oddychový čas počas toho istého prerušenia hry. Brankár si môže vyžiadať oddychový čas 1x za tretinu. Rozhodca môže podľa poveternostných podmienok povoliť aj výnimočný oddychový čas.

 

Výsledok stretnutia

Družstvo, ktoré dosiahne počas troch 15-minútových tretín viac gólov, je víťazom stretnutia a do poradia získa 3 body. Pod pojmom náhle víťazstvo sa rozumie situácia, keď počas predĺženia družstvo dosiahne gól ako prvé, je víťazom stretnutia. Ak na konci stretnutia obidve družstvá dosiahli rovnaký počet gólov, stretnutie je nerozhodné pokračuje sa predĺžením, trvajúcim 5 minút čistého času, počas ktorého sa hrá na náhle víťazstvo. Ak nedosiahne gól ani jedno družstvo, na určenie víťaza stretnutia sa uplatnia samostatné nájazdy v sérii po 5  na každej strane a potom vykonáva  po 1 na každej strane až do rozhodnutia.

 

Bodovací systém

víťazstvo 3b

víťazstvo v predĺžení 2b

remíza 1b

prehra 0

 

Vhadzovanie

Vhadzovanie sa vykonáva na začiatku každej tretiny, na začiatku predĺženia, a po akomkoľvek prerušení hry.

 

Definícia gólu

Gól musí byť uznaný:

 - ak loptička z hokejky hráča útočiaceho družstva celá prejde za bránkovú čiaru medzi hornou a bočnými žŕdkami bránky,

 - ak loptičku akýmkoľvek spôsobom dopraví do bránky hráč brániaceho sa družstva,

 - ak sa po strele útočiaceho hráča loptička odrazí do bránky po zásahu akejkoľvek časti spoluhráča,

 - ak loptička vnikne do bránky v čase, keď bol hráč útočiaceho družstva v bránkovisku vinou fyzického kontaktu s brániacim hráčom; výnimkou je situácia, keď podľa mienky hlavného rozhodcu mal útočiaci hráč dostatok času na opustenie bránkoviska.

Jednému hráčovi možno priznať za gól iba jeden bod. V prípade, že chyba pri určení strelca gólu alebo priznaní asistencie je zrejmá, chybu možno okamžite opraviť. Ak Zápis o stretnutí už podpísal hlavnými rozhodcami, oprava sa

nesmie vykonať.

 

Neuznanie gólu

Gól nesmie byť uznaný:

 - ak útočiaci hráč úmyselne loptičku kopol, hodil, odrazil rukou alebo ju ináč, ako svojou hokejkou usmernil do bránky, aj keby sa potom odrazila od ktoréhokoľvek hráča, brankára alebo rozhodcu,

 - ak sa útočiaci hráč dotkol loptičky hokejkou nad úrovňou hornej žŕdky bránky,

 - ak sa loptička odrazila priamo do bránky od rozhodcu,

 - ak útočiaci hráč stál alebo mal svoju hokejku v bránkovisku v čase vniknutia loptičky do bránky, avšak okrem prípadu, ak útočiacemu hráčovi fyzicky bránil brániaci hráč opustiť bránkovisko v čase, keď loptička vnikla do bránky,

 - ak bola bránka posunutá zo svojej základnej polohy.

 

Strelec gólu a asistent

V Zápise o stretnutí sa gól pripíše hráčovi, ktorý dopravil loptičku do súperovej bránky. Za každý gól sa hráčovi prizná jeden bod. Asistencia sa prizná hráčovi, ktorí sa podieľali na akcii bezprostredne pred dosiahnutím gólu. Pre každý gól možno priznal najviac jednu asistenciu. Za každú asistenciu sa hráčom prizná jeden bod.

 

Loptička na bránkovej sieti

Ak loptička uviazne na vonkajšej strane bránkovej siete dlhšie ako tri sekundy alebo ju protihráči pritlačia k bránkovej konštrukcii, hlavný rozhodca musí prerušiť hru.

 

Loptička mimo dohľadu

Ak v boji o loptičku vznikne zhluk hráčov alebo hráč náhodne padne na loptičku a hlavný rozhodca ju stratí z dohľadu, musí ihneď  prerušiť hru, pričom vhadzovať sa bude na bode, kde bola prerušená hra.

 

Loptička odrazená od rozhodcu

Ak sa loptička dotkne rozhodcu, hra nesmie byť prerušená, okrem prípadu, že vnikne priamo do bránky.

 

Zastavenie / prihrávka loptičky rukou

Hráč smie zastaviť alebo zraziť loptičku vo vzduchu otvorenou rukou, alebo rukou loptičku posunúť po hracej ploche, okrem prípadu, keď podľa mienky hlavného rozhodcu hráč úmyselne usmernil loptičku svojmu spoluhráčovi.

Prihrávka rukou je povolená po žltú čiaru ,no musí smerovať z obranného pásma. Gól sa nesmie uznať, ak loptičku zrazil rukou útočiaci hráč, aj keby sa do bránky odrazila od ktoréhokoľvek hráča alebo jeho hokejky alebo topánky, od brankára alebo rozhodcu.

 

Kopnutie loptičky

Kopať do loptičky sa smie vo všetkých pásmach, ale gól nemôže byť uznaný, ak loptičku kopol do bránky útočiaci hráč. Gól môže byť uznaný iba v prípade, ak sa kopnutá loptička odrazí do bránky od hokejky útočiaceho hráča.

 

Hra s loptičkou so zdvihnutou hokejkou

Zastavenie alebo zrazenie loptičky hokejkou nad úrovňou ramien je zakázané a hra sa nepreruší iba vtedy, ak:

  - loptička je zrazená k protihráčovi a potom hlavný rozhodca musí použiť signál nie,

  - hráč brániaceho sa družstva zrazí loptičku do vlastnej bránky a potom sa uzná gól.

Ak s loptičkou hral útočiaci hráč s hokejkou zdvihnutou nad úroveň svojich ramien vo svojom útočnom pásme, hra sa preruší a rozohráva neprevinene mužstvo. Ak s loptičkou hral hráč s hokejkou zdvihnutou nad úroveň svojich ramien vo svojom obrannom alebo strednom pásme, hra sa preruší a rozohráva neprevinene mužstvo.

Ak sa útočiaci hráč dotkol loptičky hokejkou, ktorú mal nad úrovňou hornej žŕdky bránky, gól nemôže byť uznaný.

 

Nedovolený zásah divákov

V prípade, ak na hraciu plochu padnú predmety, ktoré prekážajú v hre, hlavný rozhodca musí hru prerušiť, pričom vhadzovanie sa prevedie na mieste, kde bola hra prerušená. V prípade, ak divák drží alebo ináč bráni hráčovi v hre, hlavný alebo čiarový rozhodca musí hru prerušiť. Ak má loptičku družstvo hráča, ktorému divák bráni v hre, hra pokračuje do skončenia akcie. Oznámiť riadiacemu subjektu.