TRESTY NA HRÁČOV

 

Vrazenie na mantinel

Hráčovi, ktorý bodyčekuje, fauluje lakťom, napadne alebo podrazí protihráča tak, že spôsobí prudké vrazenie na mantinel, podľa uváženia hlavného rozhodcu bude uložený:

- menší trest (2) alebo väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK) alebo - trest v hre

Hráčovi, ktorý vrazením na mantinel zraní protihráča, bude podľa uváženia hlavného

rozhodcu uložený:

- väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK) alebo  trest v hre (TH)

 

Bodnutie

Hráčovi, ktorý sa pokúsi bodnúť protihráča, bude uložený:

- dvojitý menší trest + automaticky osobný trest (2 + 2 + 10)

Hráčovi, ktorý bodne protihráča, bude uložený:

- väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK)

Hráčovi, ktorý bodnutím zraní protihráča, bude uložený:

- trest v hre (TH)

 

Napadnutie

Hráčovi, ktorý nabehne, naskočí alebo napadne protihráča, alebo ktorý nabehne, naskočí alebo napadne súperovho brankára v bránkovisku, bude podľa uváženia hlavného rozhodcu uložený:

- menší trest (2) alebo - väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK) alebo - trest v hre

Hráčovi, ktorý napadnutím zraní protihráča, bude podľa uváženia hlavného rozhodcu uložený:

- väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK) alebo -trest v hre (TH)

 

Napadnutie zozadu

Napadnutie zozadu je taký zákrok na hráča, pri ktorom hráč neočakáva nebezpečný úder na zadnú časť tela a nie je schopný sa mu bránil. Keď však hráč svojím obratom neúmyselne vyvolá telom kontakt so súperom, neposudzuje sa to ako napadnutie zozadu. Hráčovi, ktorý nabehne, naskočí, napadne alebo akýmkoľvek spôsobom zasiahne protihráča zozadu, bude podľa uváženia hlavného rozhodcu uložený:

- menší trest + automaticky osobný trest (2 + 10) alebo - väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK) alebo - trest v hre (TH)

Hráčovi, ktorý zraní protihráča napadnutím zozadu, bude uložený:

- trest v hre (TH)

 

Pád pod nohy

Pád pod nohy je zákrok, pri ktorom sa hráč spredu, zboku alebo zozadu priblíži k protihráčovi a padne alebo sa vrhne svojím telom na jeho nohy v oblasti od kolien smerom dole. Hráčovi, ktorý napadne protihráča pádom pod nohy, bude uložený:

- menší trest (2) alebo - väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK) alebo - trest v hre

Hráčovi, ktorý pádom pod nohy zraní protihráča, bude uložený:

- väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK) alebo - trest v hre (TH)

 

 

 

Krosček

Krosček je úder hokejkou, ktorú hráč drží obidvomi rukami a nijaká časť hokejky sa nedotýka hracej plochy Hráčovi, ktorý krosčekuje protihráča, bude podľa uváženia hlavného rozhodcu uložený:  - menší trest (2) alebo - väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK) alebo - trest v hre

Hráčovi, ktorý krosčekom zraní protihráča, bude uložený:

- väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK) alebo - trest v hre (TH)

 

Faul lakťom

Hráčovi, ktorý svojím lakťom fauluje protihráča, bude uložený: - menší trest (2) alebo - väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK) alebo - trest v hre

Hráčovi, ktorý faulom lakťom zraní protihráča, musí byť uložený:

- väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK) alebo - trest v hre (TH)

 

Nadmerná hrubosť

Hráčovi, ktorý poruší pravidlá tak, že môže spôsobiť alebo spôsobí protihráčovi zranenie, bude uložený:

- trest v hre (TH)

Pre použitie tohto pravidla v prípade, že jeden hráč je na hracej ploche a druhý mimo hracej plochy, sa obidvaja hráči považujú za hráčov na hracej ploche.

 

Údery päsťou alebo hrubá hra

Hráčovi, ktorý počas bitky alebo šarvátky úmyselne odhodí svoju/e rukavicu/e, bude uložený: - osobný trest (10)

Hráčovi, ktorý začne bitku, bude uložený: - trest v hre (TH)

Hráčovi, ktorý odplatí alebo sa pokúsi odplatiť úder päsťou, bude uložený: - menší trest (2)

Hráčovi alebo brankárovi, ktorý ako prvý zasiahne do prebiehajúcej šarvátky, bude uložený: - osobný trest do konca stretnutia (OK)

Hráčovi, ktorý napriek výzve hlavného rozhodcu na skončenie pokračuje v šarvátke, pokúša sa pokračovať alebo bráni čiarovému rozhodcovi vo výkone svojich povinností, bude podľa uváženia hlavného rozhodcu uložený:

- dvojitý menší trest (2 + 2) alebo - väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK)

Alebo - trest v hre (TH)

Hráčovi, ktorý je zapletený do bitky mimo hracej plochy, bude podľa uváženia hlavného rozhodcu uložený:

- osobný trest (10) alebo - osobný trest do konca stretnutia (OK)

Hráčovi, ktorý sa previnil neprimeranou hrubosťou, bude podľa uváženia hlavného rozhodcu uložený:

- menší trest (2) alebo - dvojitý menší trest (2 + 2) alebo- väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK)

Hráčovi

 

Úder hlavou

Hráčovi, ktorý sa pokúsi alebo úmyselne udrie hlavou protihráča, bude uložený: - trest v hre (TH)

 

Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou

Nosenie hokejky nad úrovňou svojich ramien, ktorá ohrozuje každého hráča súperovho družstva je zakázané a hráčovi za porušenie tohto pravidla bude podľa uváženia hlavného rozhodcu uložený:

- menší trest (2) alebo - väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK) alebo - trest v hre

Hráčovi, ktorý nesie alebo drží ktorúkoľvek časť svojej hokejky nad úrovňou ramien a

spôsobí ňou zranenie protihráča, bude uložený:

- väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK) alebo - trest v hre (TH)

Ak však zranenie so zdvihnutou hokejkou je posúdené ako náhodné, hráčovi, ktorý sa previnil bude uložený:

- dvojitý menší trest (2 + 2)

 

Držanie protihráča

Hráčovi, ktorý drží protihráča rukami alebo hokejkou, bude uložený: - menší trest (2)

 

Držanie hokejky

Hráčovi, ktorý rukami alebo iným spôsobom drží hokejku protihráča, bude uložený: menší trest (2)

 

Hákovanie

Hráčovi, ktorý svojou hokejkou hákovaním prekáža alebo sa pokúša prekážal v pohybe protihráča, bude uložený:

- menší trest (2) alebo - väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK)

Hráčovi, ktorý hákovaním zraní protihráča, bude uložený:

- väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK) alebo - trest v hre (TH)

Keď pri brejku hráč, ktorý má loptičku pod kontrolou a opustil svoje obranné pásmo a

medzi ním a súperovým brankárom nie je nijaký protihráč, je v tejto situácii zozadu

hákovaný, čím stratí príležitosť dosiahnuť gól, hlavný rozhodca nariadi :

- trestné strieľanie (TS)

Keď je súperov brankár odvolaný z hracej plochy a ak hráč, ktorý má loptičku pod kontrolou

a opustil svoje obranné pásmo, je zozadu hákovaný v situácii, že medzi ním a

súperovou bránkou nie je nijaký protihráč, čím stratí príležitosť dosiahnuť gól, hlavný

rozhodca okamžite preruší hru a prizná:- gól

 

Nedovolene bránenie v hre

Hráčovi, ktorý bráni alebo prekáža v pohybe protihráčovi, ktorý nemá loptičku, bude uložený: - menší trest (2)

Hráčovi na hráčskej alebo trestnej lavici, ktorý počas hry svojou hokejkou alebo telom bráni v pohybe protihráča s loptičkou, bude uložený: - menší trest (2)

Hráčovi, ktorý svojou hokejkou alebo telom bráni alebo prekáža v pohybe brankára,

ktorý je vo svojom bránkovisku, bude uložený:- menší trest (2)

Keď je súperov brankár odvolaný z hracej plochy a ktorýkoľvek člen jeho družstva,

vrátane funkcionára družstva, ktorý neoprávnene vstúpi na hraciu plochu, bráni svojou

hokejkou alebo telom v pohybe protihráčovi s loptičkou, hlavný rozhodca v prospech

družstva, ktoré sa neprevinilo, prizná:- gól

.

Kopnutie

Hráčovi, ktorý kopne alebo sa pokúsi kopnúť iného hráča, bude uložený:- trest v hre (TH)

 

Faul kolenom

Hráčovi, ktorý použije koleno na faulovanie protihráča, bude uložený:- menší trest (2) alebo

- väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK) alebo - trest v hre (TH)               

Hráčovi, ktorý faulom kolenom zraní protihráča, bude uložený: - väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK) alebo - trest v hre (TH)

 

Seknutie

Hlavný rozhodca uloží trest za seknutie hráčovi, ktorý sa svojou hokejkou zaženie na protihráča bez

toho, aby sa ho skutočne dotkol, alebo sa prudko zaženie po loptičke s cieľom zastrašiť protihráča. Klepnutie po hokejke, ktorou protihráč vedie loptičku, sa nepovažuje za seknutie, ak jeho jediným cieľom je získanie loptičky.

Hráčovi, ktorý svojou hokejkou seknutím prekáža alebo sa pokúša prekážal v pohybe protihráča, bude podľa uváženia hlavného rozhodcu uložený: - menší trest (2) alebo - väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK) alebo - trest v hre (TH)

Hráčovi, ktorý seknutím zraní protihráča, bude uložený: - väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK) alebo - trest v hre (TH)

Hráčovi, ktorý sa počas šarvátky zaženie svojou hokejkou po protihráčovi, bude uložený: - väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK) alebo - trest v hre (TH)

 

Pichnutie

 „Pokusom o pichnutie“ sú všetky prípady, keď sa urobí pohyb pichnutia bez fyzického kontaktu. Pichnutie je akcia, pri ktorej hráč, ktorý má hokejku v jednej alebo obidvoch rukách pichne protihráča koncom jej čepele. Hráčovi, ktorý sa pokúsi pichnúť protihráča, bude uložený: - dvojitý menší trest + osobný trest (2 + 2 + 10)

b) Hráčovi, ktorý pichne protihráča, bude uložený: - väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK)

Hráčovi, ktorý pichnutím zraní protihráča, bude uložený: - trest v hre (TH)

 

Podrazenie

Hráčovi, ktorý nastaví svoju hokejku, stehno, koleno, nohu, rameno, ruku alebo lakeť takým spôsobom, že zapríčiní podrazenie alebo pád protihráča, bude podľa uváženia hlavného rozhodcu uložený: - menší trest (2) alebo - väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK) alebo - trest v hre (TH)

Hráčovi, ktorý podrazením zraní protihráča, bude uložený: - väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK) alebo - trest v hre (TH)

Keď pri brejku hráč, ktorý má loptičku pod kontrolou a opustil svoje obranné pásmo a medzi ním a súperovým brankárom nie je nijaký protihráč, je hráč v tejto situácii zozadu podrazený, čím stratí príležitosť dosiahnuť gól, hlavný rozhodca nariadi: - trestné strieľanie (TS)

Keď je súperov brankár odvolaný z hracej plochy a ak hráč, ktorý má loptičku pod kontrolou a opustil svoje obranné pásmo, je zozadu podrazený v situácii, že medzi ním a súperovou bránkou nie je nijaký protihráč, hlavný rozhodca prizná: -gól.

 

Úder do hlavy a krku

a) Hráčovi, ktorý ktoroukoľvek časťou tela napadne oblasť hlavy a krku protihráča, alebo protihráčovi bráni v hre takým spôsobom, že spôsobí kontakt hlavy protihráča s ochranným sklom alebo mantinelom, bude podľa uváženia hlavného rozhodcu uložený: - menší trest + automaticky osobný trest (2 + 10) alebo - väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5 + OK) alebo - trest v hre (TH)

b) Hráčovi, ktorý napadnutím hlavy a krku zraní protihráča, bude uložený:

- trest v hre (TH)

 

 

 

 

ĎALŠIE TRESTY

 

Nešportové správanie hráčov

Hráčovi, ktorý sa “filmovaním pádu” pokúsi o to, aby bol protihráčovi uložený trest, bude uložený: - menší trest (2)

Za ktoréhokoľvek hráča,

- ktorý po uložení trestu okamžite nejde na trestnú lavicu

- ktorý je na hracej ploche a voči rozhodcom alebo iným osobám používa neslušné, vulgárne alebo urážlivé výrazy alebo gestá jeho družstvu bude uložený: - menší trest pre hráčsku lavicu (2)

- ktorý nie je na hracej ploche, ale voči rozhodcom alebo iným osobám používa neslušné, vulgárne alebo urážlivé výrazy alebo gestá jeho družstvu bude uložený: - menší trest pre hráčsku lavicu (2)

Hráčovi, ktorý

- počas hry protestuje alebo spochybňuje rozhodnutie rozhodcov, alebo

- úmyselne odstrčí loptičku z dosahu rozhodcu, keď ju chce zdvihnúť, alebo

- vstúpi alebo zotrváva v území rozhodcov, keď sa tam hlavný rozhodca dorozumieva s ktorýmkoľvek funkcionárom, bude uložený: - osobný trest (10)

Za akékoľvek ďalšie diskusie bude hráčovi uložený: - osobný trest do konca stretnutia (OK)

Hráčovi na hracej ploche,

- ktorý pred, počas a po stretnutí používa neslušné, vulgárne alebo urážlivé výrazy

alebo gestá voči ktorýmkoľvek osobám na hracej ploche alebo kdekoľvek na

ihrisku, okrem blízkeho okolia hráčskej lavice,

- ktorý kedykoľvek udiera hokejkou alebo iným predmetom po mantineli,

- ktorý po skončení bitky alebo akejkoľvek šarvátky, v ktorej bol zapletený, nejde

priamo a okamžite na trestnú lavicu, alebo zdržiava hru zbieraním svojho výstroja,

- ktorý provokuje protihráča, aby mu bol uložený trest, alebo

- ktorý z hracej plochy úmyselne vyhodí hokejku alebo ktorúkoľvek súčasť výstroja,

bude uložený: - osobný trest (10)

Hráčovi na hracej ploche, ktorý pokračuje v konaní, za ktoré mu bol predtým

uložený osobný trest, bude uložený: - osobný trest do konca stretnutia (OK)

Hráčovi, ktorý sa previní rasovými alebo etnickými urážkami, bude uložený: - osobný trest do konca stretnutia (OK)

Hráčovi, ktorý akýmkoľvek spôsobom sa úmyselne dotkne rukami alebo hokejkou, chytí, sotí alebo napadne rukami, hokejkou alebo telom, podrazí, sekne, udrie rozhodcu alebo opľuje rozhodcu stretnutia, alebo  zosmiešňuje alebo ruší alebo poškodzuje priebeh stretnutia, alebo opľuje ktorúkoľvek osobu na hracej ploche alebo kdekoľvek na ihrisku, bude uložený: - trest v hre (TH)

 

Posunutie bránky

Hráčovi alebo brankárovi, ktorý úmyselne posunie bránku z jej základnej polohy, bude uložený: - menší trest (2)

Keď sa to stane počas posledných dvoch minút stretnutia alebo kedykoľvek počas predĺženia, hlavný rozhodca v prospech družstva, ktoré sa neprevinilo, prizná: - trestné strieľanie (TS)

Keď hráč alebo brankár úmyselne posunie bránku z jej základnej polohy, pričom má súper loptičku pod kontrolou a medzi ním a súperovým brankárom nie je nijaký protihráč a tým zabráni dosiahnutiu gólu, hlavný rozhodca v prospech družstva, ktoré sa neprevinilo, prizná: - trestné strieľanie (TS)

Ak je súperov brankár odvolaný z hracej plochy a hráč jeho družstva posunie bránku z jej základnej polohy, hlavný rozhodca v prospech družstva, ktoré sa neprevinilo, prizná: -gól

 

Vystrelenie alebo vyhodenie loptičky z hracej plochy

Hráčovi, ktorý úmyselne vystrelí loptičku z hracej plochy, alebo brankárovi, ktorý priamo vystrelí loptičku z hracej plochy, alebo hráčovi alebo brankárovi, ktorý vyhodí alebo úmyselne vyrazí loptičku svojou rukou alebo hokejkou z hracej plochy, bude uložený: -menší trest (2)

 

Viac hráčov na hracej ploche

Ak má družstvo po dosiahnutí gólu na hracej ploche väčší počet hráčov, ako je potrebný pri jednom striedaní, bude mu uložený: - menší trest pre hráčsku lavicu   

 

Zlomená hokejka

Hráč alebo brankár, ktorému sa zlomila hokejka, nemôže prijať hokejku hodením na hraciu plochu, ale môže prijať hokejku od spoluhráča, ktorý je na hracej ploche bez toho, aby išiel k svojej hráčskej lavici.

Hráčovi, ktorému sa zlomila hokejka a okamžite nepustí jej úlomky z rúk, bude uložený: - menší trest (2)

Brankár môže hrať so zlomenou hokejkou až do najbližšieho prerušenia hry alebo dovtedy,

kým novú hokejku nezíska dovoleným spôsobom.

Identifikovateľnému hráčovi, ktorý z hráčskej lavice hodí brankárovi novú hokejku, bude uložený:

- menší trest + osobný trest do konca stretnutia (2 + OK)

Ak hokejku hodí neidentifikovateľná osoba v priestore hráčskej lavice, družstvu bude uložený:

- menší trest pre hráčsku lavicu (2)

 

 

 

 

Padnutie hráča na loptičku

Hráčovi, okrem brankára, ktorý úmyselne padne na loptičku, drží ju alebo ju stiahne pod svoje telo, bude uložený:

- menší trest (2)

Keď brániaci hráč, okrem brankára, úmyselne padne na loptičku, drží ju alebo ju stiahne pod svoje telo, keď je v bránkovisku jeho družstva, hlavný rozhodca družstvu, ktoré sa neprevinilo, prizná: - trestné strieľanie (TS)

Keď bol súperov brankár odvolaný z hracej plochy a hráč úmyselne padne na loptičku, drží ju alebo ju stiahne pod svoje telo, keď je v bránkovisku jeho družstva, hlavný rozhodca družstvu, ktoré sa neprevinilo, prizná: - gól

 

Padnutie brankára na loptičku

Brankárovi, ktorého celé telo je mimo bránkoviska, pričom loptička je za bránkovou čiarou a ktorý úmyselne padne na loptičku alebo ju stiahne pod svoje telo, prípadne ju drží alebo pritláča na ktorúkoľvek časť bránky alebo mantinelu, bude uložený: - menší trest (2)

 

Zovretie loptičky rukou hráča

Hráčovi, okrem brankára, ktorý vo svojej ruke úmyselne  zovrie loptičku, bude uložený:- menší trest (2)

Hráčovi, okrem brankára, ktorý rukou zdvihne loptičku z hracej plochy, bude uložený:- menší trest (2)

Keď hráč, okrem brankára, rukou zdvihne v bránkovisku loptičku z hracej plochy,

hlavný rozhodca v prospech družstva, ktoré sa neprevinilo, prizná - trestné strieľanie (TS)

 

Zovretie loptičky rukou brankára

Brankárovi, ktorý nie je ohrozovaný protihráčom a drží loptičku dlhšie ako tri sekundy, bude uložený:- menší trest (2)

Keď brankár hodí loptičku dopredu a ako prvý s ňou hrá spoluhráč, bude brankárovi uložený: - menší trest (2)

 

Zásah proti divákom

Hráčovi, ktorý fyzicky zasiahne voči divákovi, bude podľa uváženia hlavného rozhodcu uložený: - trest v hre (TH)

 

Hráč opusti hráčsku alebo trestnú lavicu počas šarvátky

Nijaký hráč nesmie kedykoľvek počas šarvátky opustiť hráčsku alebo trestnú lavicu. Prvému hráčovi, ktorý počas šarvátky opustí hráčsku alebo trestnú lavicu, bude uložený: - dvojitý menší trest (2 + 2)

Ďalšiemu hráčovi alebo hráčom, ktorí počas šarvátky opustia hráčsku alebo trestnú lavicu, musí byť uložený:

- osobný trest (10)

 

Hodenie hokejky alebo iného predmetu pri brejku

Keď proti hráčovi, ktorý má loptičku pod kontrolou, opustil svoje obranné pásmo a medzi ním a súperovým brankárom nie je nijaký protihráč, člen brániaceho sa družstva, vrátane funkcionárov družstva, hodí alebo vystrelí hokejku alebo iný predmet, hlavný rozhodca v prospech družstva, ktoré sa neprevinilo, prizná: - trestné strieľanie (TS)

Ak bol súperov brankár odvolaný z hracej plochy a hráč tohto družstva na hracej ploche hodí smerom k loptičke svoju hokejku, jej časť alebo akýkoľvek iný predmet, aby zabránil vystreleniu loptičky na prázdnu bránku, hlavný rozhodca v prospech družstva, ktoré sa neprevinilo, prizná: - gól

 

Konanie kapitána a náhradného kapitána

Keď kapitán alebo náhradný kapitán príde z hráčskej lavice, hoci ho hlavný rozhodca nepozval, jeho družstvu bude uložený: - menší trest pre hráčsku lavicu (2)

 

Príliš veľa hráčov na hracej ploche

Keď v priebehu hry má družstvo na hracej ploche viac hráčov ako je oprávnené ich mať, bude mu uložený:

- menší trest pre hráčsku lavicu (2)

 

Brankár za stredovou čiarou

Brankárovi, ktorý sa zúčastní hry za strednou červenou čiarou, bude uložený:- menší trest (2)

 

Brankár opusti bránkovisko počas šarvátky

Brankárovi, ktorý počas šarvátky opustí bezprostredné okolie svojho bránkoviska, bude uložený:- menší trest (2)