TRESTY

 

Tresty – definícia a postupy

Tresty podľa ich časového trvania sú rozdelené na nasledujúce kategórie:

- menší trest (2)

- dvojitý menší trest (2+2)

- väčší trest + do konca zápasu (5 OK)

- osobný trest (5 alebo 10) podľa uváženia rozhodcu

- trestné strieľanie (TS)

- trest v hre (TH)

Dĺžka všetkých trestov zodpovedá čistému času hry. Niektoré pravidlá stanovujú, že manažér alebo tréner musí určiť hráča na odpykanie trestu. Ak ho odmietajú určiť, hlavný rozhodca má právo určiť ktoréhokoľvek hráča družstva, ktoré sa previnilo, aby odpykal trest. Pri osobnom treste do konca stretnutia sa potrestanému hráčovi zapíše OK.

 

Menší trest

Pri menšom treste hráč, okrem brankára, musí opustiť hraciu plochu na dve minúty, pričom náhradník nie je povolený.

 

Menší trest pre hráčsku lavičku

Pri menšom treste pre hráčsku lavicu ktorýkoľvek hráč potrestaného družstva, ktorého určí manažér alebo tréner prostredníctvom kapitána, okrem brankára, musí opustiť hraciu plochu na dve minúty, pričom náhradník nie je povolený. Ak je družstvo oslabené jedným alebo viacerými menšími trestami alebo menšími trestami pre hráčsku lavicu a súper dosiahne gól, prvý z týchto trestov sa musí automaticky skončiť.

 

Väčší trest

Pri väčšom treste hráč, vrátane brankára, musí opustiť hraciu plochu na zvyšok

stretnutia (automaticky osobný trest do konca stretnutia), pričom náhradník je povolený

po piatich minútach.

 

Trest v hre

Pri treste v hre hráč, vrátane brankára alebo funkcionára družstva, musí opustiť

hraciu plochu a odísť  pre zvyšok stretnutia do šatne a náhradník je povolený po piatich minútach.

Osobný trest

Pri prvom osobnom treste hráč, okrem brankára, musí opustiť hraciu plochu na 5 alebo 10 minút, pričom náhradník je povolený okamžite. Hráč, ktorému sa skončil osobný trest, musí ostať na trestnej lavici až do najbližšieho prerušenia hry. Pri druhom osobnom treste hráč, vrátane brankára, musí automaticky opustiť hraciu plochu na zvyšok stretnutia (automaticky osobný trest do konca stretnutia), ale náhradník je povolený okamžite.

 

Osobný trest do konca stretnutia

Pri osobnom treste do konca stretnutia hráč, vrátane brankára družstva, musí opustiť hraciu plochu a odísť  pre zvyšok stretnutia. Náhradník je povolený okamžite.

 

Tresty pre brankára

Brankár nikdy nejde na trestnú lavicu. Pri menšom treste alebo prvom osobnom treste uloženom brankárovi:

Brankár pokračuje v hre. Jeho trest odpyká ďalší hráč jeho družstva, ktorý bol na hracej ploche, keď sa stal

priestupok, a ktorého prostredníctvom kapitána určí manažér alebo tréner. Pri väčšom treste, osobnom treste do konca stretnutia alebo treste v hre brankár musí opustiť hraciu plochu pre zvyšok stretnutia. Ak je to možné, vystrieda ho náhradný brankár alebo ktorýkoľvek hráč jeho družstva. Hráčovi sa poskytne 10 minút na oblečenie kompletného brankárskeho výstroja.

 

Odložený trest

Ak je uložený trest tretiemu hráčovi, pričom dvaja hráči jeho družstva už odpykávajú tresty, čas trestu tohto hráča sa nesmie začať merať skôr, ako uplynie čas trestu jedného z týchto dvoch hráčov. Hráč musí ísť okamžite na trestnú lavicu, ale na hracej ploche bude náhradník.